Pedagogisch project:

De Ark kiest voor een ‘open pedagogisch project’, waarin de inbreng van de kinderen centraal staat. Essentieel voor de school is de levensechte aanpak in het werken met de kinderen, en het binnenbrengen van de sociale realiteit in de klas en het democratisch overleg. De leerlingen krijgen volop de kans om eigen ideeën uit te werken, verantwoordelijkheid te nemen, een eigen mening te vertolken en elkaar waar mogelijk te helpen.

Om tot leren te komen stelt De Ark enkele voorwaarden:

  • Het kind moet zijn eigenheid kunnen behouden door in een sfeer te werken die ‘aanvaardend’ en ‘positief bevestigend’ is. Het behoud van het positieve zelfbeeld is onze grootste zorg.
  • Het kind ontwikkelt zichzelf binnen de schoolcultuur en moet zich dus bepaalde basiskennis, -vaardigheden en -houdingen eigen maken om zich in deze minisamenleving ten volle te kunnen ontplooien volgens zijn eigen weg. Het kind maakt deel uit van een samenleving en draagt er dus medeverantwoordelijkheid voor. Kinderen kunnen niet zomaar ‘hun zinnetje doen’. Er kan immers pas goed gewerkt worden wanneer iedereen rekening houdt met regels en afspraken. Die komen tot stand in samenspraak met de kinderen. Doordat ze er de zin ervan inzien, wordt het ook gemakkelijker om zich eraan te houden.

Freinetonderwijs
Dit alles krijgt vorm door freinettechnieken: praatrondes, vrije teksten, tekstbesprekingen, klaskranten, schoolcorrespondentie, het dagboek, projectwerk, keuzetaken, zelfbeheer in de klasgroep, klasraad, klastaken, contractwerk, werkplanning, koekeloere, groepsraad, schoolatelier ...

Deze technieken bieden duidelijke structuren en geven een houvast aan de begeleiders. Iedere begeleider, ieder schoolteam is anders en gaat er flexibel mee om. Deze technieken zijn in de loop der jaren veranderd, aangevuld en worden ook nu nog geregeld bijgestuurd. Freinetonderwijs is steeds vernieuwend.

Ouderparticipatie
Een Freinetschool is ook een school van ouders. Goede contacten tussen de ouders en de leerkrachten zijn een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen zaken signaleren die de leerkrachten ontgaan, en omgekeerd.

Ouders zijn altijd welkom op school. Ze kunnen deelnemen aan het klasgebeuren. Vanuit hun mogelijkheden en ervaringen kunnen zij een voor de kinderen verrijkende inbreng zijn bij projectwerk, klas- en schoolatelier. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan werkgroepen, meewerken aan schoolactiviteiten, zich kandidaat stellen voor de schoolraad.

Een spiegel van de samenleving
De Ark richt zich tot alle kinderen, niet alleen kinderen van wie de ouders bewust voor de Freinetpedagogie kiezen. Onze school wil een spiegel van de samenleving zijn, waar elk kind welkom is, ongeacht huidskleur, afkomst, levensbeschouwing of moedertaal. Kinderen die zich goed voelen op De Ark, zullen later ook makkelijker hun plekje in de grote wereld vinden. De Ark is een pluralistische en open school waar iedereen die op zijn/haar manier wil meewerken aan het voortbestaan ervan, welkom is.

De Ark onderschrijft het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap